St. Paul Chaldean Catholic Church

St. Paul Chaldean Catholic Church

#101-17957 55 Ave, Surrey, BC, V3S 6C4
306-370-4881